Мордкович / Глава 7. Разложение многочленов на множители / § 32 / 32.23(1001)